Tại sao rắn là biểu tượng ngành Y?

Nhiều người thắc mắc, tại sao biểu tượng trong ngành Y – dược lại là con rắn mà không phải là con vật hay thực thể khác?